Skip to main content

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ V DETSKOM SNE MARTIN

Všetko má svoje pravidlá.

 • Herňa je určená deťom vo veku 0 – 17 rokov a je rozdelená do zón podľa obtiažnosti
 • Všetky deti musia byť v sprievode zodpovednej osoby, ktorá je za ne plne zodpovedná počas celej doby. Pod sprievodom sa rozumie osoba staršia než 18 rokov.
 • Za prípadné úrazy detí, ktoré boli spôsobené ich nebezpečným správaním plne zodpovedá sprevádzajúca osoba. Vedenie spoločnosti nemôže niesť zodpovednosť za tieto úrazy
 • Nedodržanie pravidiel herne a agresívne správanie detí oprávňuje personál k vykázaniu návštevníka z herne bez nároku na vrátenie vstupného.
 • Do čistej zóny herne je vstup povolený iba bez topánok a z hygienických dôvodov je nutné mať ponožky.
 • Konzumovať je možné len jedlo a pitie ktoré bolo zakúpené v Detskom sne, výnimku tvoria kojenecké stravy a potraviny pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami.
 • Konzumácia jedla, pitia, sladkostí a žuvačiek je v čistej zóne herne zakázané.
 • V celom areáli je zakázané fajčiť a platí zákaz vstupu so zvieratami.
 • Vstup do herne je spoplatnený
 • Vstupom do herne návštevníci súhlasia s prevádzkovým poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami herne Detský sen.
 • Vstupné sa uhrádza pri odchode a to až za turniketom.
 •  Priestor herne je z dôvodou bezpečnosti monitorovaný kamerovým systémom
 • Atrakcie sú certifikované ako bezpečné v súlade so slovenskými predpismi a s predpismi Európskej únie týkajúcich sa ,, atrakcií a vybavenia ihrísk″.
 • Za bezpečnosť atrakcie ručí výrobca a dodávateľ svojimi certifikátmi, atrakcie sú kontrolované a sú na nich robené pravidelné kontroly.
 • Pracovníci herne sú označení odevom a logom spoločnosti a sú vyškolení pre prípad núdze.
 • Personál musí byť informovaný o všetkých úrazoch a nehodách. Je spôsobilý poskytnúť prvú pomoc.
 • Dbajte na pokyny personálu a na informácie na tabuliach na jednotlivých zónach.
 • Odporúčame, aby deti mali oblečenie s dlhým rukávom, nohavice a protišmykové ponožky.
 • Všetci, ktorí vstúpia do konštrukcie herne, nemôžu mať pri sebe alebo na sebe šál, šatky, šperky alebo iné ostré predmety.
 • Návštevník herne zodpovedá za škody spôsobené z nedbalosti alebo úmyselne.
 • Pre zaistenie bezpečnosti všetkých detí sa v celej herni nesmú používať vlastné hračky.
 • Malé vozidlá, autá či kolobežky sú určené výhradne pre deti a používať sa môžu len na dráhe k tomu určenej.
 • Rodičia (sprievod) môžu vstúpiť so svojimi deťmi do konštrukcie herne, pričom pre nich platia tie isté pravidlá ako pre deti.
 • Do herne je vstup zakázaný osobám trpiacich nákazlivou chorobou, nevoľnosťou alebo osobám v karanténe.
 • Vedenie spoločnosti neručí za stratu, krádež alebo škodu a osobnom majetku počas pobytu v areáli herne.
 • Pri prekročení kapacity herne je obsluha povinná z dôvodov bezpečnosti nevpustiť ďalších návštevníkov, v takomto prípade počítajte s čakacou dobou.
 • Fotografovanie pre profesionálne účely alebo tlač je možné iba s povolením vedenia spoločnosti.
 • Vedenie spoločnosti si vyhradzuje právo zmeniť všetky uvedené časy a ceny bez skoršieho upozornenia.